Xác định thời gian-Quãng đường trong dao động điều hoà

Các bài toán Xác định thời gian và Quãng đường trong dao động điều hoàXÁC ĐỊNH THỜI GIAN

Tìm quãng đường dài nhất Latex formulavật đi được trong thời gian Latex formula với 0 < Latex formula < T/2 (hoặc thời gian ngắn nhất Latex formula  để vật đi đượcLatex formulavới 0 <Latex formula < 2A hoặc tốc độ trung bình lớn nhất v của vật trong thời gianLatex formula).

 

Tính Latex formula

Tìm quãng đường ngắn nhất Latex formulavật đi được trong thời gian Latex formula với 0 <Latex formula < T/2 (hoặc thời gian ngắn nhất Latex formula  để vật đi được Latex formula với 0 <Latex formula < 2A hoặc tốc độ trung bình nhỏ nhất v của vật trong thời gian Latex formula).

 

Tính Latex formula

Share:

Author: admin

Trả lời