Posted in Vật Lý 10

Lý 10 Công-Công Suất

15. CONG VA CONG SUAT ( soạn cho trò) Câu 2: Vật nặng 8 kg.  Công của trọng lực trong 2 giây cuối là bao…

Continue Reading...