Mô phỏng tính chất của chất khí

Mô phỏng tính chất của chất khí

Thí nghiệm mô phỏng điện từ của Faraday

mô phỏng khúc xạ ánh sáng

Cách cài đặt, sử dụng Zoom cho giáo viên và học sinh

Zoom là gì? Cách cài đặt, sử dụng Zoom cho giáo viên và học sinh dạy học online. Hương dẫn đăng ký, tổ chức lớp...