Lý 12: Dao động cơ

Chương 1: Dao Động cơ

I/Chương: Dao Động Cơ

  • Dao động điều hòa
  • Con lắc lò xo
  • Con lắc đơn
  • Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức
  • Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen