Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

VII/Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử
  • Tính chất và cấu tạo hạt nhân
  • Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân
  • Phóng xạ
  • Phản ứng phân hạch
  • Phản ứng nhiệt hạch

Các bài tập trắc nghiệm

Các sưu tầm

SÁCH GIÁO KHOA

SÁCH BÀI TẬP

GIAO LƯU