Vật lý 10

Phần 1: Cơ học

 • Bài 1: Chuyển động cơ
 • Bài 2: Chuyển động thẳng đều
 • Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 4: Sự rơi tự do
 • Bài 5: Chuyển động tròn đều
 • Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 • Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 • Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động lực học chất điểm

 • Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
 • Bài 10: Ba định luật Niu-tơn
 • Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
 • Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
 • Bài 13: Lực ma sát
 • Bài 14: Lực hướng tâm
 • Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang
 • Bài 16: Thực hành : Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

 • Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
 • Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
 • Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
 • Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
 • Bài 22: Ngẫu lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

 • Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 24: Công và Công suất
 • Bài 25: Động năng
 • Bài 26: Thế năng
 • Bài 27: Cơ năng

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

 • Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
 • Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
 • Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
 • Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

 • Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng
 • Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

 • Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
 • Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn
 • Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
 • Bài 38: Sự chuyển thể của các chất
 • Bài 39: Độ ẩm của không khí
 • Bài 40: Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng