Trắc nghiệm con lắc lò xo

Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo

Bài trắc nghiệm con lắc lò xo trong sách bài tập vật lý 12

  • Lý 12/dddh/ Thời gian trong dao động điều hòa
  • Lý 12/dddh/ Năng lượng trong dao động điều hòa
  • Lý 12/dddh/ Dao động điều hoà

Lý 12/dddh/ Thời gian trong dao động điều hòa

1. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hoà theo một trục cố định nằm ngang với phương trình Latex formula. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy Latex formula. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

a.
b.
c.
d.

2. Một con lắc lò xo dãn ra 2,5 cm khi treo vào nó một vật có khối lượng 250g. Chu kỳ của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu? Cho Latex formula

a.
b.
c.
d.

Lý 12/dddh/ Năng lượng trong dao động điều hòa

3. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo trục Ox nằm ngang. Lò xo có độ cứng Latex formula. Khi vật có khối lượng m của con lắc đi qua vị trí có li độ x= 4cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu ?

a.
b.
c.
d.

4. Một con lắc lò xo có cơ năng Latex formula và biên độ dao động A= 15 cm. Hỏi động năng của con lắc tại li độ Latex formula là bao nhiêu ?

a.
b.
c.
d.

5. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng Latex formula gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hoà theo phương ngang với phương trình Latex formula. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng, Lấy Latex formula. Cơ năng của con lắc bằng

a.
b.
c.
d.

6. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là

a.
b.
c.
d.

Lý 12/dddh/ Dao động điều hoà

7. Một vật nhỏ có khối lượng 500g dao động điều hoà dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức Latex formula. Biên độ dao động của vật là

a.
b.
c.
d.

8. Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k =50n/m  và vật nhỏ có khối lượng 200g đang dao động điều hoà theo phương ngang. Lấy Latex formula. Tần số dao động của con lắc là:

a.
b.
c.
d.

9. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng nào không thay đổi theo thời gian?

a.
b.
c.
d.

10. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với một lò xo nhẹ dao động điều hoà theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

a.
b.
c.
d.

11. Một con lắc lò xo có khối lượng Latex formula và độ cứng Latex formula. Con lắc dao động với biên độ bằng Latex formula. Hỏi tốc độ của con lắc qua vị trí cân bằng là bao nhiêu?

a.
b.
c.
d.

12. Một con lắc lò xo có độ cứng Latex formula, khối lượng Latex formula dao động điều hoà theo biên độ Latex formula. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí có li độ Latex formula là bao nhiêu?

a.
b.
c.
d.


 

Author: admin

Trả lời