Toán 10

Toán L.10

LỚP 10: ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 3. Các phép toán tập hợp
Bài 4. Các tập hợp số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bài 1. Hàm số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai

CHƯƠNG V. THỐNG KÊ

Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2. Biểu đồ
Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Cung và góc lượng giác
Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3. Công thức lượng giác
Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đại số 10

LỚP 10: HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. VECTƠ

Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 4. Hệ trục tọa độ

CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1. Phương trình đường thẳng
Bài 2. Phương trình đường tròn
Bài 3. Phương trình đường Elip