Posted in Hỏi đáp toán 12 Toán 12

số phức

Câu 1: Cho số phức Phần thực của số phức z là: A.  B. C. D. Câu 2: Phần thực của số phức là: A….

Continue Reading...