Posted in Tin tức

số phức

Câu 1: Cho số phức Phần thực của số phức z là: A.  B. C. D. Câu 2: Phần thực của số phức là: A….

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Cực trị hàm số

Quy tắc 1. 1. Tìm tập xác định 2. Tính f'(x). Tìm các điểm tại đó f'(x)=0 hoặc không xác định. 3. Lập bảng biến…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sự đồng biến và nghịch biến

Các em qua lớp 12 thì ngoài kiến thức đã học còn có thêm kiến thức mới là y’ Bài 1: Xét sự đồng biến, nghịch…

Continue Reading...