Posted in Vật Lý 10

DẠNG 2. BÀI TOÁN ĐẠN NỔ

Công thức Phương pháp giải: Khi một viên đạn nổ thì nội năng là rất lớn nên được coi là một hệ kín − Theo…

Continue Reading...