Posted in Hỏi đáp toán 12 Toán 12

Cực trị hàm số

Quy tắc 1. 1. Tìm tập xác định 2. Tính f'(x). Tìm các điểm tại đó f'(x)=0 hoặc không xác định. 3. Lập bảng biến…

Continue Reading...