số phức

Câu 1: Cho số phức Latex formula Phần thực của số phức z là:
A.  Latex formula
B. Latex formula
C. Latex formula
D.Latex formula

Câu 2: Phần thực của số phức Latex formula là:
A. Đáp số khác
B. 7
C. 3
D. 5
Câu 4: Cho hai số phức z_1=1-i;z_2=3+2i. Phần thực và phần ảo của số phức z_1,z_2 tương ứng bằng:
A. 5 và 1
B. 5 và -i
C. 5 và 1
D. 4 và 1
Câu 5: Cho số phức z thỏa mãn iz=2+i. Khi đó phần thực và phần ảo của z là
A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -2i
B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2i
C. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2
D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2
Câu 6: Cho số phức z=a+bi. Số phức z^2 có phần ảo là:
A. 2ab
B. -2ab
C. a^2+b^2
D. ab
Câu 7: Cho \left(x+2i\right)^2=3x+yi \left(x,y\in\mathbb{R}\right). Giá trị của x và y bằng:
A. x=1 và y=2 hoặc x=2 và y=4
B. x=2 và y=5 hoặc x=3 và y=-4

C. x=-1 và y=-4 hoặc x=4 và y=16
D. x=6 và y=1 hoặc x=0 và y=4
Câu 8: Nếu số phức z\neq1 thỏa \left|z\right|=1 thì phần thực của \frac{1}{1-z} bằng:
A. \frac{1}{2}
B. -\frac{1}{2}
C. 2
D. một giá trị khác

Author: admin

Trả lời