Lý 10 Công-Công Suất

Câu 2: Vật nặng 8 kg.  Công của trọng lực trong 2 giây cuối là bao nhiêu khi thả rơi từ độ cao 180 m. Chọn Latex formula

ta có

Thời gian chạm đất Latex formula

Do đó t= 6s.

Quãng đường đi được trong 4 s đầu:

Latex formula=80 (m)

Quãng đường đi được trong 2 giây cuối là 180-80=100 (m)

Công của trọng lực:

Latex formula= 8.10.100=8000 (J)

Bài 3: cho một máy bay có khối lượng Latex formula (kg). Sau thời gian 2 phút bay lên được độ cao là 1440 m. Lấy Latex formula. Tính công của động cơ khi chuyển động thẳng đều.

Hướng dẫn:

Bay thẳng đều thì  công máy bay = công trọng lượng kéo máy bay xuống.

Latex formula

do đó

Latex formula (J)

Bài 4: cho một máy bay có khối lượng Latex formula (kg). Sau thời gian 2 phút bay lên được độ cao là 1440 m. Lấy Latex formula. Tính công của động cơ khi chuyển động thẳng đều.

Hướng dẫn:

Bay nhanh dần đều thì  công máy bay khác công trọng lượng kéo máy bay xuống.

Latex formula

do đó

Chọn chiều dương hướng lên:

Latex formula >0

Latex formula<0

Latex formula>0

Do đó ta có:

Latex formula. ( với Latex formula)

Author: admin

Trả lời