Đại cương điện xoay chiều

1. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt vào giữa hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức:$u = U_0cos(ωt+φ) V.$ Cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch được cho bởi công thức nào dưới đây?

2. Một khung dây phẳng quay đều quanh một trục vuông góc với đường sức từ của một cảm ứng từ trường đều B. Suất điện động trong khung dây có tần số phụ thuộc vào

3. Một mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm, mối quan hệ về pha của u và i trong mạch là

4. Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?

5. Dòng điện xoay chiều hình sin là

6. Trong các đại lượng đắc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

7. Trong các đại lượng đạc trưng cho dòng điện xoay chiều nào sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?

8. Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện trong mạch

9. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

10. Trong các đáp án sau, đáp án nào đúng?

11. Công thức cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số f là

12. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trờ thuần R một điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U_0cosωt$ (V) thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở có biểu thức $i = I \sqrt2cos(ωt+φi) A.$ Hỏi I và φi được xác định bởi các hệ thức tương ứng là:

13. Cảm kháng của cuộn cảm

14. Chọn phát biểu đúng khi nói so sánh pha của các đại lượng trong dòng điện xoay chiều?

15. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Tần số của dòng điện trong mạch là f,công thức đúng để tính dung kháng của tụ điện là:

16. Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây?

17. Trong các câu sau đây, câu nào sai?

18. Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức: $i = 5cos(100πt+\frac{\pi}{2}) (A).$ Trong một đơn vị thời gian thì dòng điện đổi chiều

19. Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là:

20. Trong hiện tượng nào dưới đây chắc chắn không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun Lenxơ?

21. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở $R_1$ thì cường độ dòng điện qua $R_1$ là $i_1 = I_{01}cos\omega t $ (A). Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu điện trở $R_2$ thì biểu thức cường độ dòng điện qua $R_2$ là:

22. Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

23. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0cos\omega t (V)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L. Gọi i,$I_o$ lần lượt là cường độ tức thời và cường độ cực đại. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch được tính:

24. Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: $u = U_0cos(ωt+φ)$. Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức $i = I_0cos(ωt+α).$ Các đại lượng I0 và α nhận giá trị nào sau đây:


 

Đại cương  về điện xoay chiều

Author: Huỳnh Minh

Giáo Viên Vật Lý Dạy kèm Toán Dạy kèm Vật Lý Yêu thích ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học