Chuyển động cơ: Câu hỏi lý thuyết

tài liệu chưa có đáp án

Câu 1. Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có

 1. phương và chiều không thay đổi.
 2. phương không đổi, chiều luôn thay đổi.
 3. phương và chiều luôn thay đổi.
 4. phương không đổi, chiều có thể thay đổi.

Câu 2. Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó

 1. vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.
 2. độ dời có độ lớn không đổi theo thời gian.
 3. quãng đường đi được không đổi theo thời gian.
 4. tọa độ không đổi theo thời gian.

Câu 3. Trong chuyển động thẳng đều vectơ vận tốc tức thời và véc tơ vận tốc trung bình trong khoảng thời gian bất kỳ có

 1. cùng phương, cùng chiều và độ lớn không bằng nhau.
 2. cùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau.
 3. cùng phương, cùng chiều và độ lớn bằng nhau.
 4. cùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau.

Câu 4. Một chất điểm chuyển động thẳng đều có phương trình chuyển động là

 1. Latex formula.
 2. Latex formula.
 3. Latex formula.
 4. Latex formula.

Câu 5. Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào dưới đây là sai?

 1. Quỹ đạo chuyển động thẳng đều là đường thẳng.
 2. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.
 3. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.
 4. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

Câu 6. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Oy trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là

 1. Latex formula.
 2. Latex formula.
 3. Latex formula.
 4. Latex formula.

Câu 7. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng Latex formula  . Phương trình chuyển động của vật là:

 1. Latex formula
 2. Latex formula
 3. Latex formula
 4. Latex formula

Câu 8. Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào dưới đây là sai?

 1. Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.
 2. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức .
 3. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là  Latex formula.
 4. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: Latex formula.

Câu 9. Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào dưới đây là sai?

 1. Quãng đường mà vật đi theo một chiều nhất định bằng giá trị tuyệt đối của độ dời.
 2. Vận tốc có giá trị âm khi vật chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ.
 3. Tọa độ của vật chuyển động thẳng đều tùy thuộc vào việc chọn gốc tọa độ.
 4. Vận tốc v là một hàm bậc nhất theo thời gian.

Câu 10. Trong chuyển động thẳng đều, chọn phương án đúng nhất.

 1. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc v.
 2. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
 3. Quãng đường đi được s tỉ lệ nghịch với thời gian chuyển động t.
 4. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc v và thời gian chuyển động t.

Câu 11. Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào sau đây?

 1. Quỹ đạo là một đường thẳng.
 2. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
 3. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.
 4. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều?

 1. Vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian trong mọi quãng đường.
 2. Véctơ vận tốc có hướng không thay đổi trong mọi chuyển động.
 3. Vận tốc luôn có giá trị dương.
 4. Tại mọi thời điểm, véctơ vận tốc là như nhau.

Câu 13. Điều nào sau đây là sai khi nói về tính chất của chuyển động thẳng đều?

 1. Phương trình chuyển động là một hàm số bậc nhất theo thời gian.
 2. Vận tốc là một hằng số.
 3. Vận tốc trung bình bằng vận tốc tức thời trên đoạn đường bất kì.
 4. Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên đường thẳng có vận tốc tức thời luôn thay đổi.

Câu 14. Chuyển động thẳng đều có tính chất nào sau đây là sai?

 1. không đổi.
 2. không đổi.
 3. Quãng đường đi tỉ lệ với thời gian chuyển động.
 4. Vận tốc tức thời thay đổi đều theo thời gian.

Câu 15. Vật chuyển động trên đoạn đường AB chia làm hai giai đoạn AC và CB, với  , với vận tốc tương ứng là Latex formula  và Latex formula  . Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB được tính bởi công thức

 1. Latex formula
 2. Latex formula
 3. Latex formula
 4. Latex formula

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai?

 1. Khi nói đến vận tốc của các phương tiện giao thông nói chung là nói đến vận tốc trung bình.
 2. Chuyển động của kim đồng hồ là chuyển động đều.
 3. Chuyển động của một vật có lúc nhanh dần, có lúc chậm dần là chuyển động không đều.
 4. Chuyển động của máy bay khi cất cánh là chuyển động đều.

Câu 17. Trong chuyển động thẳng đều

 1. đường đi S tỉ lệ thuận với vận tốc v.
 2. tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v.
 3. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
 4. đường đi S tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Câu 18. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là

 1. Latex formula
 2. Latex formula
 3. Latex formula
 4. Latex formula

Câu 19. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động thẳng đều.

 1. Gia tốc bằng không.
 2. Toạ độ tăng tỉ lệ bậc nhất với thời gian chuyển động.
 3. Quãng đường đi được tăng tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
 4. Toạ độ tăng tỉ lệ thuận với vận tốc.

Câu 20. Chọn câu sai.  Chuyển động thẳng đều có

 1. vận tốc không đổi.
 2. gia tốc bằng không.
 3. quỹ đạo là đường thẳng.
 4. gia tốc dương và không đổi.

Câu 21. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể là chuyển động thẳng đều?

 1. Một hòn bi lăn trên một máng nghiêng.
 2. Một hòn đá được ném thẳng đứng lên cao.
 3. Một cái pit-tông chạy đi, chạy lại trong một xilanh.
 4. Một xe đạp đang đi trên đường thẳng nằm ngang.

Câu 22. Hãy chỉ ra câu không đúng.

 1. Quỹ đạo chuyển động thẳng đều là đường thẳng.
 2. Tốc độ thẳng trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.
 3. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.
 4. Chuyển động đi lại của pittông trong xilanh là chuyển động thẳng đều.

Câu 23. Điều nào sau đây là sai với vật chuyển động thẳng đều?

 1. Quỹ đạo là đường thẳng, vận tốc không thay đổi theo thời gian.
 2. Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian.
 3. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
 4. Vectơ vận tốc của vật thay đổi theo thời gian.

Câu 24. Trong chuyển động thẳng đều, nếu quãng đường không thay đổi thì

 1. thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.
 2. thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.
 3. thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số.
 4. thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi.

Câu 25. Chọn câu sai. Một vật chuyển động thẳng đều vì

 1. Hợp lực tác dụng vào nó không đổi.
 2. Các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau.
 3. Hợp lực tác dụng vào nó bằng không.
 4. Không có lực nào tác dụng vào nó.

Author: admin

1 thought on “Chuyển động cơ: Câu hỏi lý thuyết

Trả lời