Bài tập chương từ trường- Cảm ứng từ

Các bài tập được giải cụ thể tại lớp

Cảm ứng từ  tại 1 điểm cách  dây dẫn thẳng  dài vô hạn

Latex formula

Bài 1. Dòng điện thẳng có cường độ Latex formula đặt trong không khí.

a.Tính cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 4cm.

b.Cảm ứng từ tại N bằng Latex formula . Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.

Bài 2. Dòng điện có cường độ Latex formula chạy cùng chiều qua hai dây dẫn thẳng (có phủ lớp cách điện mỏng) cách nhau 10 cm. Tính cảm ứng từ do hai dây này gây ra tại nơi cách mỗi dây 5cm.

Cảm ứng từ  tại tâm của  n vòng dây tròn

Latex formula

Bài 1:  Dòng điện Latex formula chạy trong dây dẫn tròn bán kính R. Biết cảm ứng từ ở tâm vòng dây là Latex formula . Tìm bán kính của vòng dây. (ĐS: 5cm)

Tổng hợp Cảm ứng từ

Latex formula

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng rất dài song song trong không khí, cách nhau khoảng 6cm, có các dòng điện Latex formula ngược chiều nhau. Tìm vị trí có cảm ứng từ tổng hợp bằng không.

Bài 2: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 6cm, có các dòng điện Latex formula đi qua. Định vị trí những điểm có cảm ứng từ tổng hợp triệt tiêu. Xét hai trường hợp:

a.Hai dòng điện cùng chiều.

b.Hai dòng điện ngược chiều.

Bài 3: Hai dòng điện thẳng dài D1, D2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng d=10 cm , có dòng điện cùng chiều Latex formula  đi qua. Tìm cảm ứng từ tại:

a.M cách D1 và D2 khoảng R= 5cm .

b.N cách D1 20cm; cách D2 10cm.

c.P cách D1 8cm; cách D2 6cm.

Hình bài 4

Bài 4: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí vuông góc với nhau (cách điện với nhau) và nằm trong cùng một mặt phẳng. Cường độ dòng điện qua hai dây Latex formula .

a.Xác định cảm ứng từ gây ra bởi hai dòng điện tại M trong mặt phẳng của hai dòng điện, có tọa độ (x,y) như hình vẽ, với x= 5cm, y = 4 cm .

b.Xác định vị trí những điểm có cảm ứng từ tổng hợp triệt tiêu.

 

 

Hình bài 5

Bài 5: Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng, chỗ bắt chéo hai đoạn dây không nối với nhau. (ĐS: )

Author: admin Huỳnh Minh

Trả lời