Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc Latex formula và đi đến B mất thời gian 4s. Sau đó 2s, vật đến được C. Tính Latex formula  và gia tốc của vật, Biết AB= 36m, BC= 30m

Bài 2: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc Latex formula, gia tốc a. Sau khi đi được quãng đường 10m thì có vận tốc 5m/s, đi thêm quãng đường 37,5m thì có vận tốc 10m/s. Tính Latex formula và a.

Author: admin

Trả lời